Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери

Заповед за удължаване на конкурсни длъжности Фелдшер и Медицинска сестра във ФСМП – Левски.

Дата: 13.04.2020 год.


Заповед за удължаване на конкурсни длъжности Фелдшер и Медицинска сестра във ФСМП – Левски.

Дата: 25.03.2020 год. 


Заповед.

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“ №8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Медицински фелдшер

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-66/04.03.2020г.

на Директора на ЦСМП обявява конкурс за длъжността  Медицински фелдшер при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Левски  при следните условия:

 

 1. I. Изисквания към кандидатите:
 2. Завършена образователно-квалификационна степен медицински специалист (бакалавър) със специалност „медицински фелдшер“;
 3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер
 4. II. Конкурсът ще се проведе в два етапа:
 5. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 6. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на фелдшер в ЦСМП – Плевен.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография /CV;
 3. Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър със специалност „медицински фелдшер“.
 4. Свидетелство за съдимост;
 5. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;
 6. Препис извлечение от трудова книжка;
 7. Критерии за оценяване на кандидатите:
 8. Критерий „оценка по документи“;
 9. Критерий „оценка от събеседване“.

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от Служител „Човешки ресурси“ на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Георги Кочев“ №8 в срок до 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 07.04.2020г. вкл./.

Конкурсът ще се проведе на 09.04.2019г. от 09:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. за контакт – 064/ 886 453 – Лидия Асенова /СЧР/


Заповед.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр. Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Медицинска сестра

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

                                   Заповед № РД-01-67/04.03.2020г.

на Директора на ЦСМП обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Левски  при следните условия:

 

 1. I. Изисквания към кандидатите:
 2. Завършена образователно-квалификационна степен медицински специалист (бакалавър) със специалност-медицинска сестра;
 3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер.

II.Конкурсът ще се проведе в два етапа:

 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 2. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на мед. сестра в ЦСМП – Плевен.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография /CV;
 3. Свидетелство за съдимост;
 4. Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със специалност-медицински специалист „Медицинска сестра“;
 5. 5. Документирано психическо и физическо здраве/медицинско за работа/.
 6. Препис извлечение от трудова книжка;
 7. Критерии за оценяване на кандидатите:
 8. Критерий „оценка по документи“;
 9. Критерий „оценка от събеседване“.

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул.“Г. Кочев“ №8 в срок да 16 часа, 30 /тридесет / дни от публикуването на обявата /до 07.04.2020г./.

Конкурсът ще се проведе на 09.04.2020г. от 09:30 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. за контакт – 064/ 886 453 – Лидия Асенова /СЧР/