Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери

Заповед за обявяване на конкурс за една вакантна длъжност Медицински фелдшер при ЦСМП – Плевен – изтегли от ТУК.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН
Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“ №8

О Б Я В Я В А:
Конкурс за длъжност Медицински фелдшер
ЦСМП – Плевен на основание чл. 90 от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-155/22.07.2019г. на Директора на ЦСМП

обявява конкурс за длъжността Медицински фелдшер при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Плевен при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:
1. Завършена образователно-квалификационна степен медицински специалист (бакалавър) със специалност-медицински фелдшер;
2. Трудов стаж като фелдшер не по-малко от 5 /пет/ години.
3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер
II. Конкурсът ще се проведе в два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на фелдшер.
III. Необходими документи:
1. Заявление за участие;
2. Автобиография /CV;
3. Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър със специалност медицински специалист фелдшер
4. Свидетелство за съдимост;
5. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;
6. Препис извлечение от трудова книжка;
IV. Критерии за оценяване на кандидатите:
1. Критерий „оценка по документи“;
2. Критерий „оценка от събеседване“.

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.
Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.
Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Георги Кочев“ №8 в срок до 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 21.08.2019г. вкл./.
Конкурсът ще се проведе на 23.08.2019г. от 8:30 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.
Тел. за контакт – 064/ 886-453


Заповед за обявяване на конкурс за една вакантна длъжност Лекар при ЦСМП – Плевен – изтегли от ТУК.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за една вакантна длъжност Лекар

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от КТ и Заповед № РД-01-131/18.06.2019г.

на Директора на ЦСМП обявява конкурс за една вакантна длъжност

Лекар при ЦСМП – Плевен, ФСМП гр. Плевен  при следните условия:

 

I.Изисквания към кандидатите:

1. Завършено висше медицинско образование;

2. Придобита специалност „Спешна медицина“ или друга специалност с предимство;

3.  Работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.

4. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер.

II.Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване.

III. Необходими документи:

1.  Заявление за участие;

2.  Автобиография /CV – без снимка;

3. Свидетелство за съдимост;

4. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование;

5. Ксерокопие на диплома за придобита специалност;

6. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;

7. Препис извлечение от трудова книжка.

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий  „оценка по документи“;

2. Критерий  „оценка от събеседване“.

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Георги Кочев“ №8 в срок до 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 18.07.19г. вкл./.

Конкурсът ще се проведе на 24.07.2019 г. от 8:30 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

 

Тел. За връзка – 064/ 886-453