Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери

Заповед за конкурс – Шофьор, линейка-парамедик – изтегли от ТУК.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Шофьор, линейка – парамедик

ЦСМП-Плевен, на основание чл. 90  от Кодекса на труда и Заповед РД-01-104/20.05.2019г.

на Директора на ЦСМП обявява конкурс за длъжността „Шофьор, линейка-парамедик“

при ЦСМП-Плевен, ФСМП – Плевен при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

1. Завършено средно образование.

2. Придобита професионална квалификация по професия „Парамедик“ – IV степен.

3. Придобита професионална категория за управление на МПС  кат. „C“;

4. Документирано психическо и физическо здраве и трудоспособност за професионален водач на МПС кат. „С“.

5. Професионален трудов стаж като шофьор от 5 /пет/ години с придобита професионална категория за управление на МПС – „С”;

6. Да не е осъждано за престъпление от общ характер.

II. Конкурсът ще се проведе в три етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване на тема:

- познаване на „Закона за движение по пътищата“ и Правилник за прилагане на ЗДП;

- теоритични познания  в оказване на първа медицинска помощ при ПТП.

3. Полагане на тест.

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие;

2. Автобиография / CV;

3.Ксерокопие на документите за завършено средно образование, ксерокопие от  свидетелство за управление на МПС, ксерокопие на контролен талон;

4. Ксерокопие на Свидетелство за придобита професионална квалификация по професия „Парамедик“ – IVстепен.

5. Документирано психическо и физическо здраве и трудоспособност за професионален водач на МПС кат „С“.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Препис извлечение от трудова книжка;

8. Препис извлечение от ПП-КАТ за наложени административни наказания, актуално към датата на подаване на документите за участие в настоящия конкурс;

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1.Критерий „оценка по документи“;

2. Критерий „оценка от събеседване“;

3. Критерий „оценка от положен тест“;

Оценяването се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от трите критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Г. Кочев“ №8 в срок до 16 часа, 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата / до 24.06.2019г. вкл. /

Конкурсът ще се проведе на 01.07.2019г. от  09:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. За връзка – 064/886-453


Заповед за конкурс – Лекар при ФСМП – Ч.бряг – изтегли от ТУК.

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Лекар

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

                           Заповед № РД-01-108/23.05.2019г. на Директора на ЦСМП

обявява конкурс за длъжността Лекар при ЦСМП – Плевен,

        ФСМП гр. Ч. бряг  при следните условия:

 

I.Изисквания към кандидатите:

1. Завършено висше медицинско образование;

2. Придобита специалност „Спешна медицина“ или друга специалност с предимство;

3.  Работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.

4. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер.

II.Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване.

III. Необходими документи:

1.  Заявление за участие;

2.  Автобиография /CV – без снимка;

3. Свидетелство за съдимост;

4. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование;

5. Ксерокопие на диплома за придобита специалност;

6. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;

7. Препис извлечение от трудова книжка.

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий  „оценка по документи“;

2. Критерий  „оценка от събеседване“.

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, ул.“Г. Кочев“ №8 в срок до 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 24.06.19г. вкл./.

Конкурсът ще се проведе на 01.07.2019г. от 10:30 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

 

Тел. За връзка – 064/ 886-453