Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул.“Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Главна медицинска сестра /фелдшер/

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-07-43/10.08.2018г. на Директора на ЦСМП обявява конкурс

за длъжността Главна медицинска сестра /фелдшер/ при ЦСМП – Плевен

при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

1.Висше медицинско образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“;

2. Трудов стаж като медицинска сестра /фелдшер/ не по-малко от 3 /три/ години;

3. Умения за работа в екип, комуникативни умения;

4. Умения за работа с компютър.

II. Конкурсът ще се проведе в три етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на главна медицинска сестра /фелдшер/.

3. Практически умения в изготвяне на график и изписване на медикаменти по табела.

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие;

2. Автобиография;

3. Ксерокопие на документите за завършено висше медицинско образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ .

4. Препис извлечение от трудова книжка;

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий „оценка на подготовката на кандидата за работа с нормативни документи“

2. Критерий „практически умения“

3. Критерий “сертификати за повишаване на квалификацията“;

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от трите критерия.

Служител „Човешки ресурси“ да подготви и изпрати за публикация във вестник „Посоки“ обявата за конкурса, в съответствие с изискванията на чл.91, ал.2 от КТ.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Г. Кочев“ №8 в срок до 16 часа , 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата.

Конкурсът ще се проведе на 08.10.2018г. от 14.00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

 

 

Тел. За връзка – 064 886 453