Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери


Заявление за участие в конкурс – изтеглете от ТУК.


Заповед за конкурс фелдшер-лекарски асистент в ЦСМП – Плевен.
Обява конкурс фелдшер-лекарски асистент в ЦСМП – Плевен.

Дата: 13.01.2021 год.

Заповед за конкурс – Лекар в ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Лекар в ЦСМП – Плевен.

Заповед за конкурс – шофьор на линейка в ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност – шофьор на линейка в ЦСМП – Плевен.

Дата: 21.12.2020 год.

Заповед за конкурс – Лекар във ФСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Лекар във ФСМП – Плевен.

Дата: 20.11.2020 год.

Заповед за конкурс Автомеханик при ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс Автомеханик при ЦСМП – Плевен.

Дата: 18.11.2020 год.

Заповед за конкурс – Лекар във ФСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Лекар във ФСМП – Плевен.

Дата: 03.11.2020 год.

Заповед за конкурс за длъжност Лекар – ФСМП Червен бряг.
Обява за конкурс за длъжност Лекар – ФСМП Червен бряг.

Заповед за удължаване на конкурс за длъжност Медицинска сестра при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Плевен.

Дата: 05.10.2020 год.

Заповед конкурс за длъжност шофьор във ФСМП-Гулянци.
Обява за конкурс за длъжност шофьор във ФСМП-Гулянци.

Дата: 16.09.2020 год.

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност шофьор на линейка във ФСМП-Гулянци.

Дата: 15.09.2020 год.

Заповед за конкурс за длъжност Медицинска сестра в ЦСМП-Плевен.
Обява за конкурс за конкурс за длъжност Медицинска сестра в ЦСМП-Плевен.

Заповед конкурс за длъжност шофьор във ФСМП-Гулянци.
Обява за конкурс за длъжност шофьор във ФСМП-Гулянци.

Дата: 03.09.2020 год.


Заповед за конкурс за длъжност Медицински фелдшер – Лекарски асистент при ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Медицински фелдшер – Лекарски асистент при ЦСМП – Плевен.

Дата: 24.08.2020 год.


Заповед за конкурс за длъжност Лекар във ФСМП – Левски.
Обява за конкурс за длъжност Лекар във ФСМП – Левски.

Дата: 03.08.2020 год.


Заповед за конкурс – длъжност Лекар във ФСМП – Червен бряг.

Дата: 28.07.2020 год.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“№ 8

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност „Лекар“

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-236/027.07.2020г. на Директора на ЦСМП обявява конкурс за вакантна длъжност „Лекар“ при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Червен бряг  при следните условия:

 

 1. I. Изисквания към кандидатите:
 2. Завършено висше медицинско образование;
 3. Придобита специалност „Спешна медицина“ или друга специалност с предимство;
 4. Работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.
 5. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер.

II.Конкурсът ще се проведе на три етапа:

 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 2. Полагане на тест.
 3. Събеседване.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография /CV;
 3. Свидетелство за съдимост;
 4. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование;
 5. Ксерокопие на диплома за придобита специалност;
 6. 6. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;
 7. Препис извлечение от трудова книжка/осигурителна книжка.
 8. Критерии за оценяване на кандидатите:
 9. Критерий „отговарят ли документите на кандидата на обявените изисквания“;
 10. Критерий „оценка от положен тест“.
 11. Критерий „оценка от събеседване“.

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от тест и събеседване. Кандидати получили оценка от теста по-ниска от 4.50 не се допускат до етап събеседване.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при Служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от Служител „Човешки ресурси“ на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Георги Кочев“ №8 в срок до 16 часа 14 /четиринадесет/ дни от публикуването на обявата /до 11.08.2020г. вкл./.

Конкурсът ще се проведе на 12.08.2020г. от 9:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. за връзка: 064/ 886 453 – Лидия Асенова /СЧР на ЦСМП – Плевен/


Заповед за конкурс – длъжност Лекар в ЦСМП-Плевен.

Дата: 04.06.2020 год.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“№8

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност „Лекар“

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-177/01.06.2020г. на Директора на ЦСМП обявява конкурс за вакантна длъжност „Лекар“ при ЦСМП – Плевен  при следните условия:

 1. I. Изисквания към кандидатите:
 2. Завършено висше медицинско образование;
 3. Придобита специалност „Спешна медицина“ или друга специалност с предимство;
 4. Работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.
 5. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер.

II.Конкурсът ще се проведе на три етапа:

 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 2. Полагане на тест.
 3. Събеседване.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография /CV;
 3. Свидетелство за съдимост;
 4. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование;
 5. Ксерокопие на диплома за придобита специалност;
 6. 6. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;
 7. Препис извлечение от трудова книжка/осигурителна книжка.
 8. Критерии за оценяване на кандидатите:
 9. Критерий „отговарят ли документите на кандидата на обявените изисквания“;
 10. Критерий „оценка от положен тест“.
 11. Критерий „оценка от събеседване“.

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от тест и събеседване. Кандидати получили оценка от теста по-ниска от 4.50 не се допускат до етап събеседване.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при Служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от Служител „Човешки ресурси“ на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Георги Кочев“ №8 в срок до 16 часа 15 /петнадесет/ дни от публикуването на обявата /до 19.06.2020г. вкл./.

Конкурсът ще се проведе на 23.06.2020г. от 9:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. за връзка: 064/ 886 453 – Лидия Асенова /СЧР на ЦСМП – Плевен/


Заповед за конкурс – шофьор на линейка в ЦСМП-Плевен.

Дата: 04.06.2020 год.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул.“Георги Кочев“№8

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност „Шофьор, линейка“

ЦСМП-Плевен, на основание чл. 90  от Кодекса на труда и Заповед РД-01-178/01.06.2020г.на Директора на ЦСМП обявява конкурс за вакантна длъжност Шофьор, линейка при ЦСМП-Плевен при следните условия:

I.Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено средно образование
 2. Придобита професионална категория за управление на МПС – „C“;
 3. Професионален трудов стаж като шофьор от 2 /две/ години с придобита професионална категория за управление на МПС – „С”;

II.Конкурсът ще се проведе в три етапа:

 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 2. Полагане на тест.
 3. Събеседване на тема:

– познаване на „Закона за движение по пътищата“ и Правилник за прилагане на ЗДП; Наредба № I-141 от 18 Септември 2002г. за условията и реда, при който се използва специален режим на движение от моторните превозни средства.

– теоритични познания  в оказване на първа медицинска помощ.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография / CV;
 3. Ксерокопие на документите за завършено средно образование, ксерокопие от свидетелство за управление на МПС, ксерокопие на контролен талон;
 4. Препис извлечение от трудова книжка;
 5. Документирано психическо и физическо здраве и трудоспособност за професионален водач на МПС.
 6. Препис извлечение от ПП-КАТ за наложени административни наказания, актуално към датата на подаване на документите за участие в настоящия конкурс;
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. IV. Критерии за оценяване на кандидатите:

1.Критерий „отговарят ли документите на кандидата на обявените изисквания“;

 1. Критерий „оценка от положен тест“;
 2. Критерий „оценка от събеседване“;

Оценяването се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от тест и събеседване. Кандидати получили оценка от теста по-ниска от 4.50 не се допускат до етап събеседване.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от Служител човешки ресурси на ЦСМП – Плевен, гр.Плевен, бул.“Г. Кочев“ №8 в срок до 16 часа ,15 /петнадесет/ дни от публикуването на обявата / до 19.06.20г. вкл./

Конкурсът ще се проведе на 23.06.2020г. от  09:30 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. За връзка: 064 886 453 – Лидия Асенова /СЧР на ЦСМП – Плевен/


Заповед за удължаване на конкурсни длъжности Фелдшер и Медицинска сестра във ФСМП – Левски.

Дата: 13.04.2020 год.


Заповед за удължаване на конкурсни длъжности Фелдшер и Медицинска сестра във ФСМП – Левски.

Дата: 25.03.2020 год.


Заповед.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“ №8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Медицински фелдшер

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-66/04.03.2020г.

на Директора на ЦСМП обявява конкурс за длъжността  Медицински фелдшер при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Левски  при следните условия:

 

 1. I. Изисквания към кандидатите:
 2. Завършена образователно-квалификационна степен медицински специалист (бакалавър) със специалност „медицински фелдшер“;
 3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер
 4. II. Конкурсът ще се проведе в два етапа:
 5. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 6. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на фелдшер в ЦСМП – Плевен.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография /CV;
 3. Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър със специалност „медицински фелдшер“.
 4. Свидетелство за съдимост;
 5. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;
 6. Препис извлечение от трудова книжка;
 7. Критерии за оценяване на кандидатите:
 8. Критерий „оценка по документи“;
 9. Критерий „оценка от събеседване“.

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от Служител „Човешки ресурси“ на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Георги Кочев“ №8 в срок до 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 07.04.2020г. вкл./.

Конкурсът ще се проведе на 09.04.2019г. от 09:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. за контакт – 064/ 886 453 – Лидия Асенова /СЧР/


Заповед.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр. Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Медицинска сестра

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

                                   Заповед № РД-01-67/04.03.2020г.

на Директора на ЦСМП обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Левски  при следните условия:

 

 1. I. Изисквания към кандидатите:
 2. Завършена образователно-квалификационна степен медицински специалист (бакалавър) със специалност-медицинска сестра;
 3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер.

II.Конкурсът ще се проведе в два етапа:

 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 2. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на мед. сестра в ЦСМП – Плевен.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография /CV;
 3. Свидетелство за съдимост;
 4. Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със специалност-медицински специалист „Медицинска сестра“;
 5. 5. Документирано психическо и физическо здраве/медицинско за работа/.
 6. Препис извлечение от трудова книжка;
 7. Критерии за оценяване на кандидатите:
 8. Критерий „оценка по документи“;
 9. Критерий „оценка от събеседване“.

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул.“Г. Кочев“ №8 в срок да 16 часа, 30 /тридесет / дни от публикуването на обявата /до 07.04.2020г./.

Конкурсът ще се проведе на 09.04.2020г. от 09:30 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. за контакт – 064/ 886 453 – Лидия Асенова /СЧР/