Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери

Заповед за конкурс за длъжност ‘Счетоводител, оперативен’.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр. Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“ №8

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност „Счетоводител, оперативен“

ЦСМП гр. Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

  Заповед № РД- 01- 243/09.10.2019г. на Директора на ЦСМП

обявява конкурс за длъжността „Счетоводител, оперативен“ при ЦСМП гр. Плевен  при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

1. Висше икономическо образование – магистър по икономика, специалност

„ Счетоводна отчетност”.

2. Професионален опит – минимум 5 год. трудов стаж като счетоводител и 1 год. трудов стаж като финансов контрольор.;

3.Умения за работа с компютър – Word, Exсel, Internet, счетоводен софтуер, офис техника.

4. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер.

II. Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на „Счетоводител, оперативен“.

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие;

2. Автобиография/CV;

3. Свидетелство за съдимост

4. Ксерокопие на документите за завършено висше икономическо образование.

5. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;

6. Препис извлечение от трудова книжка;

7. Допълнителни квалификации.

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий „оценка по документи“

2. Критерий „оценка от събеседване“

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата етапа.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от служител „Човешки ресурси“ на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Георги Кочев“ №8, в срок до 16:00 часа, 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 13.11.2019г. вкл./

Конкурсът ще се проведе на 19.11.2019г. от 8:30 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. за контакт:  064/ 886 453 – Лидия Асенова /СЧР/


Заповед за конкурс за длъжност ‘Медицински фелдшер’.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“ №8

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Медицински фелдшер

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-244/09.10.2019г. на Директора на ЦСМП

обявява конкурс за длъжността  Медицински фелдшер при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Плевен  при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

1. Завършена образователно-квалификационна степен медицински специалист (бакалавър) със специалност „медицински фелдшер“;

2.  Трудов стаж като фелдшер не по-малко от 5 /пет/ години.

3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер

II. Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на фелдшер.

III. Необходими документи:

1.  Заявление за участие;

2.  Автобиография /CV;

3. Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър със специалност медицински специалист фелдшер

4.  Свидетелство за съдимост;

5.  Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;

6.  Препис извлечение от трудова книжка;

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий  „оценка по документи“;

2. Критерий  „оценка от събеседване“.

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от Служител „Човешки ресурси“ на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул. “Георги Кочев“ №8 в срок до 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 13.11.2019г. вкл./.

Конкурсът ще се проведе на 19.10.2019г. от 10:30 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. за контакт – 064/ 886 453 – Лидия Асенова /СЧР/