Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул.“Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Лекар

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и                                     Заповед № РД-01-8/16.11.2018г. на Директора на ЦСМП обявява конкурс за длъжността Лекар при ЦСМП – Плевен  при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. Завършено висше медицинско образование;

2. Придобита специалност „Спешна медицина“ или друга специалност с предимство;

3.  Работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.

II. Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване.

III. Необходими документи:

1.  Заявление за участие;

2.  Автобиография /CV;

3. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование;

4. Ксерокопие на диплома за придобита специалност;

5. Препис извлечение от трудова книжка.

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий  „оценка по документи“;

2. Критерий  „оценка от събеседване“.

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Служител „Човешки ресурси“ да подготви обявата за конкурса, в съответствие с изискванията на чл.91, ал.2 от КТ и публикува в  сайта на ЦСМП-Плевен.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, ул.“Г. Кочев“ №8 в срок да 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата.

Конкурсът ще се проведе на 20.12.2018г. от 9:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

 

Тел. За връзка – 064 886 453


ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул.“Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Медицински фелдшер

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-6/12.11.2018г. на Директора на ЦСМП обявява конкурс за длъжността Медицински фелдшер при ЦСМП – Плевен  при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. Завършена образователно-квалификационна степен медицински специалист (бакалавър) със специалност-медицински фелдшер;

2.  Трудов стаж като фелдшер не по-малко от 5 /пет/ години.

II. Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване на тема: познаване на нормативните документи, необходими за работата на фелдшер.

III. Необходими документи:

1.  Заявление за участие;

2.  Автобиография /CV;

3. Ксерокопие на диплом за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър със специалност-медицински специалист фелдшер;

4. Препис извлечение от трудова книжка;

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий  „оценка по документи“;

2. Критерий  „оценка от събеседване“.

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Служител „Човешки ресурси“ да подготви и изпрати за публикация във вестник „Зетра“ обявата за конкурса, в съответствие с изискванията на чл.91, ал.2 от КТ и сайта на ЦСМП-Плевен.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, ул.“Г. Кочев“ №8 в срок да 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018г. от 9:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

 

Тел. За връзка – 064 886 453


ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул.“Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Шофьор, линейка

ЦСМП-Плевен, на основание чл. 90  от Кодекса на труда и Заповед РД-08-18/18.10.2018г.на Директора на ЦСМП обявява конкурс за длъжността Шофьор, линейка при ЦСМП-Плевен при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. Завършено средно образование

2. Придобита професионална категория за управление на МПС – „C“;

3. Професионален трудов стаж като шофьор от 5 /пет/ години с придобита професионална категория за управление на МПС – „С”;

II. Конкурсът ще се проведе в три етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване на тема:

- познаване на „Закона за движение по пътищата“ и Правилник за прилагане на ЗДП;

- теоритични познания  в оказване на първа медицинска помощ при ПТП.

3. Полагане на тест.

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие;

2. Автобиография / CV;

3.Ксерокопие на документите за завършено средно образование, ксерокопие от  свидетелство за управление на МПС, ксерокопие на контролен талон;

4. Препис извлечение от трудова книжка;

5.  Документирано психическо и физическо здраве и трудоспособност за професионален водач на МПС.

6. Препис – извлечение от ПП-КАТ за наложени административни наказания, актуално към датата на подаване на документите за участие в настоящия конкурс;

7. Свидетелство за съдимост.

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

  1.Критерий „оценка по документи“;

2. Критерий „оценка от събеседване“;

3. Критерий „оценка от положен тест“;

 

Оценяването се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от трите критерия.

Служител „Човешки ресурси“ да подготви и изпрати за публикация във вестник „Зетра“ обявата за конкурса, в съответствие с изискванията на чл.91, ал.2 от КТ.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр.Плевен, бул.“Г. Кочев“ №8 в срок до 16 часа ,30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата.

Конкурсът ще се проведе на 23.11.2018г. от  09:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

 

Тел. За връзка – 064 886 453