Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул.“Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Лекар

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и
Заповед № РД-01-12/22.01.2019г. на Директора на ЦСМП
обявява конкурс за длъжността Лекар при ЦСМП – Плевен  при следните условия:
 

I.Изисквания към кандидатите:

1. Завършено висше медицинско образование;

2. Придобита специалност „Спешна медицина“ или друга специалност с предимство;

3.  Работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.

II.Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване.

III. Необходими документи:

1.  Заявление за участие;

2.  Автобиография /CV;

3. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование;

4. Ксерокопие на диплома за придобита специалност;

5. Препис извлечение от трудова книжка.

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий  „оценка по документи“;

2. Критерий  „оценка от събеседване“.

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Служител „Човешки ресурси“ да подготви обявата за конкурса, в съответствие с изискванията на чл.91, ал.2 от КТ и публикува в  сайта на ЦСМП-Плевен.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, ул.“Г. Кочев“ №8 в срок да 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата.

Конкурсът ще се проведе на 25.02.2019г. от 9:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

 

Тел. За връзка – 064 886 453