Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Кариери

Заповед за обявяване на конкурс за длъжност Санитар – изтегли от ТУК.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр. Плевен 5800, бул. “Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност „Санитар“

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-84/19.04.2019г. на Директора на ЦСМП обявява конкурс

за длъжността „Санитар“ при ЦСМП – Плевен  при следните условия:

 

I.Изисквания към кандидатите:

1. Завършено средно образование;

2. Документирано психическо и физическо здраве.

II.Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване.

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие;

2. Автобиография /CV – без снимка;

3. Свидетелство за съдимост

4. Ксерокопие на диплома за завършено средно образование;

5. Документирано физическо и психическо здраве/медицинско за постъпване на работа/.

6. Препис извлечение от трудова книжка.

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий  „оценка по документи“;

2. Критерий  „оценка от събеседване“.

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат в отдел „Личен състав“ на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, бул.“Г. Кочев“ №8 в срок до 16.00ч., 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 20.05.2019г. вкл./

Конкурсът ще се проведе на 23.05.2019г. от 08:30ч. в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

Тел. За контакт:  064/ 886 – 453

Лидия Асенова – СЧР при ЦСМП гр. Плевен


Заповед за обявяване на конкурс за длъжност Лекар – изтегли от ТУК.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

Гр.Плевен 5800, бул.“Георги Кочев“№8

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност Лекар

ЦСМП – Плевен на основание чл. 90  от Кодекса на труда и

Заповед № РД-01-78/15.04.2019г. на Директора на ЦСМП

обявява конкурс за длъжността Лекар при ЦСМП – Плевен  при следните условия:

 

I.Изисквания към кандидатите:

1. Завършено висше медицинско образование;

2. Придобита специалност „Спешна медицина“ или друга специалност с предимство;

3.  Работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.

II.Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1.  Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване.

III. Необходими документи:

1.  Заявление за участие;

2.  Автобиография /CV;

3. Свидетелство за съдимост;

4. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование;

5. Ксерокопие на диплома за придобита специалност;

6. Документирано физическо и психическо здраве /медицинско за работа/;

7. Препис извлечение от трудова книжка.

IV. Критерии  за оценяване на кандидатите:

1. Критерий  „оценка по документи“;

2. Критерий  „оценка от събеседване“.

 

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия.

Типова длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при служител „Човешки ресурси“ за запознаване на кандидатите.

Документите се приемат от личен състав на ЦСМП – Плевен, гр. Плевен, ул.“Г. Кочев“ №8 в срок да 16 часа 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата /до 15.05.19г./.

Конкурсът ще се проведе на 17.05.2019г. от 8:00 часа в кабинета на Директора на ЦСМП – Плевен.

 

Тел. За връзка – 064 886 453