За Нас

Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Плевен е създаден с Постановление № 37 на МС от 17.02.1994 г. за структурни промени в системата на здравеопазването и с Постановление № 20 на МС от 22.02.2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

ЦСМП – Плевен е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

ЦСМП – Плевен е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции.

ЦСМП – Плевен е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването, като разходите му се регламентират ежегодно с утвърдена от Министъра на здравеопазването бюджетна сметка.

В центъра са изградени и функционират следните структури: “Административно – стопански сектор”; “Районна коорданиционна централа” (РКЦ); 9 филиали за спешна медицинска помощ (ФСМП), разположени в градовете Плевен, Белене, Гулянци, Искър, Никопол, Левски и Червен бряг, Кнежа, Долна Митрополия; 8 спешни сектора (СС) в останалите филиали и химическа лаборатория за изследване на алкохол и други упойващи вещества.