Събиране на оферти

Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен.

Документация и указание за участие в процедурата.
Ценово предложение.
Договор-проект.
Техническо предложение.

Дата: 29.02.2024 год.


Заповед за избор на застрахователна компания.
Технческа спецификация групова застраховка – Живот.
Технческа спецификация Професионална отговорност – Медицински персонал.

Дата: 02.01.2024 год.

Заповед за определяне на доставчик на зимни обувки.

Дата: 22.06.2023 год.

Документи за кандидатстване – изтеглете от ТУК

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 „ДОСТАВКА НА ЗИМНИ ОБУВКИ /ДАМСКИ И МЪЖКИ/

 

  1. Обект на обществената поръчка: Доставка на зимни обувки.
  2. Количество и техническа спецификация:
Вид модел материя цвят мярка количество
 
Зимни обувки дамски  – ходило противоплъзгащо, шити и лепени,  височина на тока не по-високо от 3 см, топъл хастар,  да нямат противоударни бомбета
Боти Естествена кожа черен брой 124
Зимни обувки мъжки – ходило противоплъзгащо, шити и лепени,  височина на тока не по-високо от 3 см, топъл хастар, да нямат противоударни бомбета Боти Естествена кожа черен брой 168

 

  1. 3. Срок за изпълнение на поръчката: 3 месеца от датата на подписване на договора
  2. 4. Срок на плащане: Заплащането е отложено и се извършва не по-малко от 60 /шестдесет/ дни, след представяне на доставна фактура – оригинал и подписан приемно предавателен протокол за доставената стока.
  3. 5. Място за изпълнение на поръчката: ЦСМП- ГР. ПЛЕВЕН, БУЛ. ГОРГИ КОЧЕВ , №8
  4. Специфични изисквания за зимните обувки /дамски и мъжки/:

6.1. Модел.

6.1.1. Зимни обувки дамски –  боти.

Ботите да са с ходило противоплъзгащо, шити и лепени, височина на тока не по-висока от 3 см., с топъл хастар, с два ципа – препоръчително, да нямат противоударни бомбета.

6.1.2. Зимни обувки мъжки – боти.

Ботите да са с ходило противоплъзгащо, шити и лепени, височина на тока не по-висока от 3 см., с топъл хастар, с два ципа – препоръчително, да нямат противоударни бомбета.

6.2. Материя – естествена кожа.

6.3. Цвят – черен.

  1. Мостри :

            Участниците следва да представят мостри на стоките, които ще се доставят и чието съответствие със стоката трябва да бъде доказано при искане на Възложителя. Предоставянето на мостри се изисква за всички стоки.

Възложителят посочва, че мострите ще бъдат използвани, за да се установи съответствие с техническите спецификации . Целостта и търговския вид на мострите няма да бъдат нарушени.

Мострите трябва да се обозначават по начин, от който да де видно на кое предложение отговарят.

  1. Критерий за оценка: „най-ниска цена”.
  2. Максимална допустима цена за един чифт зимни обувки/дамски и мъжки/ – 100,00 лв. без ДДС.