Доставка медикаменти по Рамково споразумение № 270