Вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение No РД-11-151/19.03.2021 г.