Вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение No РД-11-163/29.03.2021 г.