Доставка на медикаменти по Рамково споразумение № 277