Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.