Вътрешни правила и документи

Стратегически и оперативен план на ЦСМП-Плевен за 2024 г.

Дата: 02.02.2024 год.

Заповед за утвърждаване и Антикорупционен план на ЦСМП-Плевен за 2024 г.
Антикорупционен план за 2024 г. на ЦСМП-Плевен.

Дата: 02.01.2024 год.

Заповед за утвърждаване и Антикорупционен план на ЦСМП-Плевен за 2023 г.
Антикорупционен план за 2023 г. на ЦСМП-Плевен.
Годишен отчет за изпълнение на антикорупционенния план за 2022 г.

Дата: 10.01.2023 год.

Заповед № РД-01-230 от 21.07.2022 г.
Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн.
Дата: 21.07.2022 год.

Заповед № РД-01-153 от 09.05.2022 г.
Вътрешни правила за реда и поддържане на обявен електронен адрес за връзка с граждани.
Дата: 12.05.2022 год.

Заповед № РД-01-141 от 21.04.2022 г.
Политики и процедури по УЧР в ЦСМП-Плевен
Правила за подбор и развитие на персонала в ЦСМП-Плевен
Дата: 27.04.2022 год.

Стратегически и оперативен план за 2022 год.
Дата: 21.01.2022 год.

Заповед за утвърждаване и Антикорупционен план на ЦСМП-Плевен за 2022 г.
Антикорупционен план за 2022 г. на ЦСМП-Плевен.
Дата: 05.01.2022 год.

Заповед допълнение ПУД ЦСМП – Плевен 01.08.2021г.
Заповед за утвърждаване на ПУД от 01.07.2020 г.
Правилник за УД на ЦСМП – Плевен от 01.07.2020 г.
Заповед за допълнение на Правилник за вътрешния трудов ред на ЦСМП – Плевен.
Дата: 02.08.2021 год.

Заповед за утвърждаване на антикорупционен план за 2021 г.
Антикорупционен план на ЦСМП – Плевен за 2021 г.
Заповед за утвърждаване на Стратегия за управление на риска,Риск Регистър и Стратегически оперативен план за 2021 г.
Стратегически оперативен план за 2021 г.
Стратегия за управление на риска и Риск регистър за периода 2021-2023 год.
Дата: 07.01.2021 год.

Стратегически оперативен годишен план за 2020 г.

Стратегия за управление на риска в ЦСМП-Плевен за 2020 г.

Заповед за утвърждаване на ПУД на ЦСМП – Плевен.
Правилник за устройството и дейността на ЦСМП – Плевен.
Дата: 15.05.2020 год.

Заповед за утвърждаване на Правилник за вътрешния трудов ред на ЦСМП – Плевен от 19.03.2020 г.
Правилник за вътрешния трудов ред на ЦСМП – Плевен

Заповед за достъп до общeствена информация.
Дата: 08.04.2020 год.

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури.
Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали.
Вътрешни правила за работа със сигнали.
Заповед ВПАКП.
Дата: 04.03.2020 год.

Стратегически и оперативен годишен план за 2019 г.
Дата: 12.12.2019 год.
Годишен финансов отчет на ЦСМП-Плевен за 2018 г.
Дата: 17.04.2019 год.
Заповед за ПУДВТР на ЦСМП – Плевен.
Дата: 17.01.2019 год.
Правилник УДВТР на ЦСМП – Плевен.
Дата: 17.01.2019 год.

Заповед за утвърждаване на Етичен кодекс
Етичен кодекс
Дата: 11.09.2018 год.

Вътрешни правила осъществяване на предварителен контрол на процедурите по възлагане на обществени поръчки от 23.11.2017 год.
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Дата: 24.11.2017 год.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки от 30.12.2016 год.

Дата: 04.01.2017 год.

Подаване на сигнали за корупция на телефон 064/825064, факс 064/830598 или на E-mail:csmp@csmp-pleven.eu

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата: 01.10.2014 год.